ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 2559 (เพิ่มเติม)
Posted: Admin:PP Date: 2016-10-11 10:23:24
IP: 192.198.1.30
           เนื่องจากทุนประเภทเรียนดี ในส่วนของคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้สมทบมอบทุนระดับประถมศึกษา ลำดับที่ 36, 42, และ 58 เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษาแล้ว  จึงขอยกเลิกผู้ที่ได้รับทุนประเภทเรียนดีในลำดับดังกล่าว  และมอบทุนประเภทส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท   รายละเอียด