สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 25 ตุลาคม 2559
Posted: Admin:PP Date: 2016-11-09 14:17:36
IP: 192.198.1.30
         คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่  25 ตุลาคม  2559 ได้มีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ การดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้  รายละเอียด