ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสหกรณ์ (ด้านกฎหมาย)
Posted: Admin:PP Date: 2016-11-25 15:00:39
IP: 192.198.1.30
           ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์ (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ต่อไปนี้ รายละเอียด