ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์ด้านกฎหมาย
Posted: Admin:PP Date: 2016-11-28 16:14:31
IP: 192.198.1.30
 
           ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์ด้านกฎหมาย นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไปรายงานตัวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด  รายละเอียด