สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 ก.พ. 60,2/2560 วันที่ 25 ก.พ. 2560
Posted: Admin:PP Date: 2017-03-10 10:24:50
IP: 192.198.1.30
          คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2560  และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2560 ได้มีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ การดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้  รายละเอียด