สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มี.ค. 60
Posted: Admin:PP Date: 2017-04-25 10:52:49
IP: 192.198.1.30
       คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่3/2560 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ได้มีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ การดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ รายละเอียด