สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 23 มิ.ย. 2560
Posted: Admin:PP Date: 2017-06-26 16:36:23
IP: 192.198.1.30
 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ได้มีมติเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการสวัสดิการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ นำเสนอ สรุปได้ดังนี้

  รายละเอียด