ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์
Posted: Admin:PP Date: 2017-06-27 12:02:32
IP: 192.198.1.30
 
          ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อจ้่งเป็นพนักงานสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ พนักงานสหกรณ์ด้านบริหารงานสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานสหกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี
          บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย ดังนี้ รายละเอียด