ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2560
Posted: Admin:PP Date: 2017-07-07 14:37:14
IP: 192.198.1.30
 
          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ได้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2560 รวม 2 ประเภท จำนวน 302 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,268,000 บาท รายละเอียด  ใบสมัครขอรับทุน  อัตราส่วนทุนส่งเสริมการศึกษา    หนังสือรับรองความประพฤติ