ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลการใช้งานแอพพลิเคชั่น เดือน ต.ค. 60
Posted: Admin:PP Date: 2017-11-03 10:07:05
IP: 192.198.1.47
            ตามที่คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มีมติจัดเงินรางวัลสำหรับสมาชิกที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์ และใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยสำรวจจากการใช้งานแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์สูงสุดของสมาชิกในแต่ละเดือน จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 200 บาทตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 เป็นเวลา 5 เดือน โดยสหกรณ์ฯจะโอนเงิน จำนวน 200 บาท ของสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลประจำเดือนทางแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์ โดยสรุปตัดยอดทุกวันสิ้นเดือน และประกาศผลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป นั้น
            รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลจากการติดตั้งแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์ และใช้งานอย่างต่อเนื่องประจำเดือนตุลาคม 2560 (ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560) จำนวน 10 รางวัล ลำดับที่ 1-10 
 รายละเอียด