การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เริ่ม 1 ธ.ค.60-31 ม.ค.61
Posted: Admin:PP Date: 2017-11-27 16:23:40
IP: 192.198.1.47
          โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 9 /2560 เมื่อวันที 20 กันยายน  2560 ได้มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.สอ.กสก.) จึงขอประกาศรายละเอียดประกอบรับสมัครสมาชิก (ประเภทสามัญ และประเภทสมทบ)  ไว้ดังนี้  รายละเอียด    ใบสมัครสมาชิกสามัญ       ใบสมัครสมาชิกสมทบ